BIP - MPWiK > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

 

Zasady funkcjonowania MPWiK w m.st. Warszawie S.A. określają poniższe zapisy Statutu Spółki.

§1
1. Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna.
2. Spółka może w obrocie używać skrótu: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.
§2
1.  Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć, prowadzić i znosić filie, oddziały lub przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również zakłady produkcyjne, handlowe lub usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach lub organizacjach, w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§ 3
1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego miasta stołecznego Warszawy pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.
2. Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 1.
3. Spółka jest głównym przedsiębiorcą realizującym zadania własne miasta stołecznego Warszawy i niektórych gmin województwa mazowieckiego, dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.
§ 4
1. Spółka działa w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. W sprawach nieuregulowanych Statutem Spółki stosuje się w szczególności przepisy, o których mowa w ust. 1.
§ 5
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
§6
Spółka przestrzega regulacji dotyczących ustalania płac pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. a także regulacji dotyczących świadczeń socjalnych, przyjętych do stosowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.RBugaj 08-11-2012
Aktualizujący bzmw/ext.mwojewodzka 08-07-2019
Zatwierdzający bzmw/ext.mwojewodzka 08-07-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-07-2019
Liczba odwiedzin: 6972
Rejestr zmian