Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
  w m.st. Warszawie S.A.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - MPWiK > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Kompetencje są określone w rozdziale V Statutu MPWiK w m.st. Warszawie S.A.:
V. Organy Spółki
§ 16
Organami Spółki są:
A. Zarząd,
B. Rada Nadzorcza,
C. Walne Zgromadzenie.


A. Zarząd
§17
1. Zarząd składa się z jednego do sześciu członków.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz wyznacza Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.
5. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
6. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
7. Członkowie Zarządu są powoływani spośród osób, które spełniają wymagania określone w uchwale Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 34 ust. 1 pkt 25) oraz przepisach prawa.
§ 18
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. Prawa członka Zarządu do reprezentowania Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
3. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, uchwałach Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Zarządu.
§ 19
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2.  W przypadku jednoosobowego składu Zarządu do składania oświadczeń w imieniu
Spółki upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie.
3.   Prezes Zarządu albo osoby przez niego wyznaczone dokonują za Spółkę, jako pracodawcę, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
§ 20
1. W Spółce może być ustanowiona prokura łączna.
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
§ 21
1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb; nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.  
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w przypadku niemożności zwołania lub przewodniczenia posiedzeniu przez Prezesa Zarządu, osoba przez niego wskazana spośród członków Zarządu. W przypadku braku wskazania, osobę taką wyznacza, na wniosek członka Zarządu, Rada Nadzorcza.
3. Dla ważności posiedzenia Zarządu wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu mogą być podjęte także mimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 22
Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
§ 23
W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego  Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki w umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim.
§ 24
1. Członek Zarządu nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji tej spółki albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka jej zarządu.
2. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany do informowania Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz o nabyciu udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem stosownej czynności, a w przypadku nabycia akcji w obrocie publicznym - w terminie 14 dni od dnia ich nabycia.
§ 25
1. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności jednostki za ubiegły rok obrotowy, a następnie poddać je badaniu przez biegłego rewidenta. Zarząd jest zobowiązany do przekazania Radzie Nadzorczej sprawozdań wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz swoim wnioskiem dotyczącym przeznaczenia zysku albo pokrycia straty do oceny, a następnie przedstawić, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia.
2. Zarząd zobowiązany jest przygotować oraz przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, projekt  rocznego planu gospodarczego Spółki, nie później niż w terminie miesiąca przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego ma dotyczyć.  
3. Zarząd sporządza plany wieloletnie oraz strategie rozwoju Spółki.
4. Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedstawić akcjonariuszom, z zastrzeżeniem ust. 5, w ciągu sześciu tygodni od końca każdego kwartału, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, kwartalne sprawozdanie z realizacji rocznego planu gospodarczego uwzględniające istotne wydarzenia, jakie miały miejsce w Spółce, osiągnięte wyniki finansowe, stopień zaawansowania wykonywanych inwestycji oraz występujące zagrożenia.
5. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu gospodarczego, o którym mowa w ust. 4, za IV kwartał każdego roku, należy przedstawić akcjonariuszom, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej w terminie ośmiu tygodni od końca IV kwartału.
6. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić po zakończeniu każdego kwartału sprawozdanie F-01 oraz przedłożyć je akcjonariuszom w terminie przypisanym dla sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego.
7. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć akcjonariuszom dane ekonomiczno - finansowe Spółki, w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, za wyjątkiem danych ekonomiczno-finansowych za grudzień, które mogą zostać złożone w terminie składania sprawozdania F-01 za IV kwartał.
8. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedkładać akcjonariuszom informacje odnośnie istotnych ryzyk związanych z funkcjonowaniem Spółki, w zakresie i terminach uzgodnionych z akcjonariuszami.

B. Rada Nadzorcza
§ 26

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. 
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
§ 27
1. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z tym, że dwaj członkowie Rady Nadzorczej powoływani są spośród kandydatów wybranych przez pracowników Spółki, a wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.
2. Wszyscy lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, bez względu na tryb ich powołania, mogą być w każdym czasie, bez podania przyczyny, odwołani przez Walne Zgromadzenie.
3. Wszyscy lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Walne Zgromadzenie działające z własnej inicjatywy, a członkowie Rady Nadzorczej powołani spośród kandydatów wybranych przez pracowników Spółki dodatkowo mogą być odwołani również na wniosek pracowników w wyniku głosowania w trybie określonym w Regulaminie Wyboru i Odwoływania Przedstawicieli Pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej.
4. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.
5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej przed powołaniem obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o,
i. nie występowaniu okoliczności uniemożliwiających - stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym postanowień Statutu Spółki - powołanie go w skład Rady Nadzorczej,
ii. przyjęciu obowiązku kształtowania w Spółce wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
6. Niedokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki, jak również niepowołanie przez Walne Zgromadzenie osoby lub osób wybranych przez pracowników do Rady Nadzorczej albo ich odwołanie, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.
7. Odwołanie, śmierć lub inna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających.
8. Wybory członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki na następną kadencję zarządza Rada Nadzorcza.
9. Rada Nadzorcza zarządza wybory, o których mowa w ust. 8, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego roku kalendarzowego jej kadencji zgodnie z Regulaminem Wyboru i Odwoływania Przedstawicieli Pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.
10. Szczegółowy tryb zarządzania i przeprowadzania wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki oraz głosowania pracowników Spółki w przedmiocie rekomendacji Zgromadzeniu Wspólników odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki, a także wyborów uzupełniających określa Regulamin Wyboru i Odwoływania Przedstawicieli Pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
§ 28
1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.

§ 29
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także wykonuje inne kompetencje przewidziane Kodeksem spółek handlowych i innymi przepisami prawa oraz Statutem.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Upoważniony członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z wykonywanych czynności.
§ 30
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia przez Zarząd lub gdy takie żądanie złoży członek Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku lub żądania.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. Z ważnych powodów Przewodniczący może skrócić wyżej wymieniony termin do dwóch dni.
6. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
9. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani w trakcie trwania mandatu, a także w okresie 3 lat po jego ustaniu, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z wykonywaniem obowiązków członka Rady.
10. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej oraz obowiązki członków Rady Nadzorczej określa Regulamin działania Rady Nadzorczej, zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

§ 31
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku albo pokrycia straty Spółki,
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny dokumentów i sprawozdań, o których mowa w pkt 1,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4) wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
5) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w Spółce,
6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, wyznaczanie Prezesa Zarządu oraz określanie zakresu obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu,
7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, członka Zarządu lub całego Zarządu, a także delegowanie osób spośród Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków członków Zarządu na czas tego zawieszenia,
8) wykonywanie czynności, o których mowa w § 23,
9) wykonywanie wskazanych przepisami prawa czynności związanych
z ustalaniem wysokości wynagrodzenia Zarządu,
10) weryfikacja wniosku Zarządu Spółki dotyczącego wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu i wyliczenie jego kwoty,
11) wykonywanie wskazanych przepisami prawa czynności związanych z kształtowaniem wynagrodzeń członków Zarządu,
12) udzielanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
a) rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000.000,00 zł brutto a nie przekraczającej 30.000.000,00 zł brutto, za wyjątkiem czynności związanych:
i. ze sprzedażą produktów, energii, towarów i usług wynikających z prowadzonej podstawowej działalności statutowej,
ii. z zaciągnięciem kredytów do kwoty 20.000.000,00 zł,
b) rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 30.000.000,00 zł brutto, na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, o ile na podstawie § 34 ust. 1 pkt 22 Spółka uzyskała zgodę na zamiar przystąpienia do projektu unijnego,
c) udzielanie poręczeń i gwarancji:
i. o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje wiążą się bezpośrednio z zakupem towarów, materiałów, energii i usług obcych przeznaczonych na utrzymanie, wymianę, rozbudowę i eksploatację infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej,
ii. o wartości przekraczającej 50.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje nie wiążą się bezpośrednio z zakupem towarów, materiałów, energii i usług obcych przeznaczonych na utrzymanie, wymianę, rozbudowę i eksploatację infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej,
iii. niezależnie od wartości udzielonej gwarancji lub udzielonego poręczenia, gdy łączna wartość gwarancji i poręczeń, udzielonych dotychczas przez Spółkę i nadal skutecznych względem Spółki, na dzień udzielania danej gwarancji lub danego poręczenia przekracza wartość 100.000,00 zł, a ich udzielenie nie wiąże się bezpośrednio z zakupem towarów, materiałów, energii i usług obcych przeznaczonych na utrzymanie, wymianę, rozbudowę i eksploatację infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej,
d) wystawianie weksli niezupełnych,
e) udzielanie poręczeń wekslowych powyżej 50.000,00 zł,
f) zawarcie przez Spółkę umowy, której przedmiotem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości przekraczającej kwotę 2.500,00 zł,
g) lokowanie wolnych środków finansowych w instrumenty finansowe, za wyjątkiem:
i) rachunków bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ii) skarbowych papierów wartościowych,
iii) obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
h) tworzenie i znoszenie filii, oddziałów oraz przedstawicielstw Spółki,
i) przystąpienie do stowarzyszenia lub organizacji oraz o wystąpieniu z nich; przy czym czynności wymagające zgody Walnego Zgromadzenia na podstawie § 34 ust. 1 nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. Postanowienie pkt 16 stosuje się odpowiednio,
13) opiniowanie celowości utworzenia funduszy celowych i regulaminów gospodarowania nimi w Spółce, z zastrzeżeniem § 38 ust. 5 zd. 2,
14) opiniowanie głównych kierunków polityki i strategii działania Spółki oraz wieloletnich planów gospodarczych Spółki,
15) opiniowanie projektów rocznych planów gospodarczych Spółki,
16) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,
17) zatwierdzanie następujących regulaminów:
a) Regulaminu Zarządu,
b) Regulaminu Organizacyjnego,
c) Regulaminu określającego zasady korzystania ze środków infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej służącej świadczeniu usług zarządzania przez Członków Zarządu,
18) wyrażanie zgody, o której mowa w § 24 ust. 1,
19) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do bieżącego przekazywania akcjonariuszom kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i uchwał Rady Nadzorczej, niezwłocznie po ich przyjęciu.
3. Rada Nadzorcza jest obowiązana do niezwłocznego przekazywania akcjonariuszom informacji o działaniach Rady Nadzorczej w zakresie:
1) powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu, 
2) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza jest obowiązana do bieżącego przekazywania akcjonariuszom informacji o pojawiających się istotnych problemach działalności Spółki, w tym w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez Zarząd Spółki mogą być ze szkodą dla Spółki.
5. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z zastrzeżeniem ust. 6, do składania akcjonariuszom kwartalnego „Kwestionariusza Informacyjnego spółki z udziałem m.st. Warszawy", w terminie do ostatniego dnia miesiąca, następującego po kwartale, którego dotyczy.
6. Rada Nadzorcza jest obowiązana do składania akcjonariuszom kwartalnego „Kwestionariusza Informacyjnego spółki z udziałem m.st. Warszawy" za IV kwartał, w terminie do końca lutego następnego roku.
7. Z wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza składa corocznie pisemne sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.

C. Walne Zgromadzenie
§ 32

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 33
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez swoich pełnomocników.
2. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
3. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
§ 34
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki za ubiegły rok obrotowy,
2) powzięcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
5) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 27 ust. 1, 
6) ustalania zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa,
7) wykonywania wskazanych przepisami prawa czynności związanych z ustalaniem zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu,
8) zmiany Statutu Spółki,
9) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
10) użycia kapitału zapasowego i rezerwowego, z zastrzeżeniem § 38 ust. 4,
11) tworzenia funduszy celowych i zatwierdzania regulaminów ich wykorzystania, z zastrzeżeniem § 38 ust. 5 zdanie 2,
12) emisji obligacji przez Spółkę,
13) przyjmowania głównych kierunków polityki i strategii działania Spółki oraz wieloletnich planów gospodarczych Spółki,
14) zatwierdzania rocznych planów gospodarczych Spółki,
15) zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
16) zbywania lub nabywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawiania hipoteki na nieruchomości Spółki,
17) zbycia, nabycia, objęcia i obciążenia akcji lub udziałów w innych spółkach, z określeniem warunków i trybu tych czynności, za wyjątkiem nabycia akcji lub udziałów za wierzytelności Spółki w wyniku postępowań układowych lub ugodowych,
18) zawierania przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
19) połączenia, przekształcenia, podziału lub rozwiązania Spółki,
20) postanowienia co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą łączną sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego Spółki,
21) udzielania zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 30.000.000,00 zł brutto, z wyjątkiem czynności określonych w § 31 ust. 1 pkt 12 lit. a) tiret i. oraz lit. b),
22) udzielenia zgody na zamiar przystąpienia przez Spółkę do projektu unijnego,
23) zatwierdzenia następujących regulaminów:
a) Regulaminu Rady Nadzorczej,
b) Regulaminu Wyboru i Odwoływania Przedstawicieli Pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej.
24) określania wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach: 
a) zmiany statutu lub umowy spółki,
b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
d) zbycia, nabycia, objęcia i obciążenia akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu tych czynności, za wyjątkiem nabycia akcji lub udziałów za wierzytelności Spółki w wyniku postępowań układowych lub ugodowych,
e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 250.000,00 zł,
f) rozwiązania i likwidacji spółki,
g) powoływania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
h) określania sposobu powoływania członków Zarządu,
25) określania wymogów jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka Zarządu, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
26) innych, należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia określonych między innymi w Statucie, Kodeksie spółek handlowych lub innych przepisach prawa.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 w pkt 15-18 uchwała Walnego Zgromadzenia jest wymagana niezależnie od wartości mienia, które jest przedmiotem tych czynności.
§ 35
Wszystkie sprawy przeznaczone do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie wnoszone są przez Zarząd, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem rozpoznawanych w trybie art. 404 i 405 Kodeksu spółek handlowych, spraw, o których mowa w § 34 ust. 1 pkt 18 oraz spraw osobowych dotyczących Rady Nadzorczej.

§ 36
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki nie wymaga surowszych warunków.
2. Uchwała dotycząca zmiany Statutu Spółki, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki nie wymaga dla swej skuteczności wykupienia akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.


 
 
Wprowadził BZMW/ext.RBugaj 08-11-2012
Aktualizujący bzmw/ext.mwojewodzka 08-07-2019
Zatwierdzający bzmw/ext.mwojewodzka 08-07-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-07-2019
Liczba odwiedzin: 7150
Rejestr zmian