Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
  w m.st. Warszawie S.A.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - MPWiK > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

Zapis § 7 Statutu Spółki określa przedmiot działalności MPWiK w m.st. Warszawie S.A., którym jest:


1.     Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
2.     Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, odprowadzanie wód opadowych i   roztopowych (PKD 37.00.Z),
3.     Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
4.     Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
5.     Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
6.     Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
7.     Badanie i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A),
8.     Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
9.     Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
10.   Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
11.   Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
12.   Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
13.   Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
14.   Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
15.   Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
16.   Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
17.   Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
18.   Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
19.   Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
20.   Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
21.   Transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z),
22.   Transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z),
23.   Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
24.   Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),
25.   Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
26.   Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
27.   Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
28.   Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
29.   Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
30.   Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
31.   Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
32.   Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
33.   Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
34.   Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
35.   Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
36.   Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
37.   Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
38.   Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
39.   Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
40.   Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
41.   Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
42.   Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
43.   Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
44.   Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
45.   Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
46.   Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
47.   Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
48.   Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
49.   Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
50.   Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
51.   Obrona narodowa (PKD 84.22.Z),
52.   Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (PKD 84.24.Z),
53.   Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
54.   Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
55.   Pozostała działalność w zakresie technologii informatycznych komputerowych (PKD 62.09.Z),
56.   Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
57.   Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
58.   Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
59.   Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
60.   Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
61.   Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
62.   Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
63.   Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
64.   Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
65.   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
66.   Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
67.   Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
68.  Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).
 
 
Wprowadził BZMW/b.milczarczyk 18-02-2008
Aktualizujący bzmw/ext.mwojewodzka 08-07-2019
Zatwierdzający bzmw/ext.mwojewodzka 08-07-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-07-2019
Liczba odwiedzin: 12687
Rejestr zmian