Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
  w m.st. Warszawie S.A.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - MPWiK > Menu Przedmiotowe > Struktura własnościowa i majątek > Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

  Drukuj
 

 

Aktywa

 

(w  złotych)

Na dzień

Na dzień

31 grudnia 2018 roku

31 grudnia 2017 roku

A.

Aktywa trwałe

7 463 980 907,94

7 306 144 367,84

I.

Wartości niematerialne i prawne

13 474 457,55

13 582 551,97

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

7 400 454 463,87

7 211 997 292,60

III.

Należności długoterminowe

2 661 072,75

1 866 992,68

IV.

Inwestycje długoterminowe

22 384 943,91

     54 478 266,98

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

25 005 969,86

24 219 263,61

B.

Aktywa obrotowe

880 798 242,17

969 000 316,83

I.

Zapasy

17 034 250,03

18 442 675,65

II.

Należności krótkoterminowe

138 340 326,16

119 578 313,19

III.

Inwestycje krótkoterminowe

673 569 615,71

775 537 405,74

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

51 854 050,27

55 441 922,25

Aktywa razem

8 344 779 150,11

8 275 144 684,67

 

Pasywa

 

(w  złotych)

Na dzień

Na dzień

31 grudnia 2018 roku

31 grudnia 2017 roku

A.

Kapitał  (fundusz) własny

4 504 764 934,28

4 558 461 105,47

I.

Kapitał  (fundusz) podstawowy

2 712 555 600,00

2 662 555 600,00

II.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

    -

-

III.

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

    -

    -

IV.

Kapitał (fundusz) zapasowy

1 595 866 469,59

1 598 744 090,91

V.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

-

-

VI.

Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe

39 035,88

39 035,88

VII.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

    -

    -

VIII.

Zysk (strata) netto

196 303 828,81

297 122 378,68

IX.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

-

-

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3 840 014 215,83

3 716 683 579,20

I.

Rezerwy na zobowiązania

351 651 835,88

288 068 376,75

II.

Zobowiązania długoterminowe

549 998 687,26

607 994 967,04

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

300 805 075,18

252 072 873,31

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

2 637 558 617,51

2 568 547 362,10

Pasywa razem

8 344 779 150,11

8 275 144 684,67

 
 
Wprowadził BZMW/b.milczarczyk 25-03-2008
Aktualizujący bzmw/ext.mwojewodzka 08-07-2019
Zatwierdzający bzmw/ext.mwojewodzka 08-07-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-07-2019
Liczba odwiedzin: 10100
Rejestr zmian