Kanał Wyżej
Struktura własnościowa i majątek

Aktywa
 
(w  złotych)
Na dzień
Na dzień
31 grudnia 2019 roku
31 grudnia 2018 roku
A.
Aktywa trwałe
7 729 387 998,99
7 463 980 907,94
I.
Wartości niematerialne i prawne
16 147 204,03
13 474 457,55
II.
Rzeczowe aktywa trwałe
7 651 152 611,19
7 400 454 463,87
III.
Należności długoterminowe
2 936 803,89
2 661 072,75
IV.
Inwestycje długoterminowe
33 968 714,52
22 384 943,91
V.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
25 182 665,36
25 005 969,86
B.
Aktywa obrotowe
768 576 676,54
880 798 242,17
I.
Zapasy
19 667 190,88
17 034 250,03
II.
Należności krótkoterminowe
145 252 897,33
138 340 326,16
III.
Inwestycje krótkoterminowe
547 209 791,31
673 569 615,71
IV.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
56 446 797,02
51 854 050,27
Aktywa razem
8 497 964 675,53
8 344 779 150,11
 
Pasywa
 
(w  złotych)
Na dzień
Na dzień
31 grudnia 2019 roku
31 grudnia 2018 roku
A.
Kapitał  (fundusz) własny
4 610 148 767,12
4 504 764 934,28
I.
Kapitał  (fundusz) podstawowy
2 734 575 100,00
2 712 555 600,00
II.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
    -
    -
III.
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
    -
    -
IV.
Kapitał (fundusz) zapasowy
1 792 170 331,40
1 595 866 469,59
V.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
-
-
VI.
Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe
39 035,88
39 035,88
VII.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
    -
    -
VIII.
Zysk (strata) netto
83 364 299,84
196 303 828,81
IX.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
-
-
B.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
3 887 815 908,41
3 840 014 215,83
I.
Rezerwy na zobowiązania
397 909 098,25
351 651 835,88
II.
Zobowiązania długoterminowe
389 229 076,15
549 998 687,26
III.
Zobowiązania krótkoterminowe
418 426 051,77
300 805 075,18
IV.
Rozliczenia międzyokresowe
2 682 251 682,24
2 637 558 617,51
Pasywa razem
8 497 964 675,53
8 344 779 150,11Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura własnościowa i majątek

Wersja standardowa