Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Struktura własnościowa i majątek

Aktywa

 

(w  złotych)

Na dzień

Na dzień

31 grudnia 2019 roku

31 grudnia 2018 roku

A.

Aktywa trwałe

7 729 387 998,99

7 463 980 907,94

I.

Wartości niematerialne i prawne

16 147 204,03

13 474 457,55

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

7 651 152 611,19

7 400 454 463,87

III.

Należności długoterminowe

2 936 803,89

2 661 072,75

IV.

Inwestycje długoterminowe

33 968 714,52

22 384 943,91

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

25 182 665,36

25 005 969,86

B.

Aktywa obrotowe

768 576 676,54

880 798 242,17

I.

Zapasy

19 667 190,88

17 034 250,03

II.

Należności krótkoterminowe

145 252 897,33

138 340 326,16

III.

Inwestycje krótkoterminowe

547 209 791,31

673 569 615,71

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

56 446 797,02

51 854 050,27

Aktywa razem

8 497 964 675,53

8 344 779 150,11

 

Pasywa

 

(w  złotych)

Na dzień

Na dzień

31 grudnia 2019 roku

31 grudnia 2018 roku

A.

Kapitał  (fundusz) własny

4 610 148 767,12

4 504 764 934,28

I.

Kapitał  (fundusz) podstawowy

2 734 575 100,00

2 712 555 600,00

II.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

    -

    -

III.

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

    -

    -

IV.

Kapitał (fundusz) zapasowy

1 792 170 331,40

1 595 866 469,59

V.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

-

-

VI.

Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe

39 035,88

39 035,88

VII.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

    -

    -

VIII.

Zysk (strata) netto

83 364 299,84

196 303 828,81

IX.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

-

-

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3 887 815 908,41

3 840 014 215,83

I.

Rezerwy na zobowiązania

397 909 098,25

351 651 835,88

II.

Zobowiązania długoterminowe

389 229 076,15

549 998 687,26

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

418 426 051,77

300 805 075,18

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

2 682 251 682,24

2 637 558 617,51

Pasywa razem

8 497 964 675,53

8 344 779 150,11


Wprowadził BZMW/b.milczarczyk 2008-03-25
Aktualizujący Pytkowska Marta 2020-08-28
Zatwierdzający Smółka Marek (MPWiK) 2020-08-28
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-08-28
Wersja standardowa